Overlijden

Helaas komt het voor dat een patiënt zo ernstig ziek is, dat de behandeling onvoldoende effect heeft. Ook kan het zo zijn dat verder behandelen niet zinvol is. Het medisch team kan om die reden besluiten de behandeling te staken. Dit zal altijd uitvoerig met de naasten en familieleden besproken worden.

Begeleiding in de laatste levensfase

Als er geen genezing meer mogelijk is, dan richt het medisch handelen op de IC zich op het zo menswaardig mogelijk laten verlopen van de laatste levensfase. Uitgangspunt hierbij is de patiënt zo min mogelijk pijn, angst of kortademigheid te laten ervaren en tegemoet te komen aan de behoeften van patiënt, familie en naasten.

Voor familie en naasten is het mogelijk om bij de patiënt te waken tot het moment van overlijden. Dit betekent dat u met één of meerdere personen tegelijkertijd dag en nacht bij de patiënt aanwezig kunt zijn. Ook al ervaart de patiënt het nauwelijks en ziet u als naaste of familielid weinig reactie, het waken kan de patiënt rust, troost en een veilig gevoel geven.

U kunt met elkaar zelf invulling geven aan het waken, bijvoorbeeld door het zorgen voor een huiselijke en liefdevolle sfeer, het uitvoeren van rituelen en het luisteren naar muziek. U kunt ook meehelpen met de verzorging van uw naaste.

Waken kan voor u als familie of naaste vermoeiend zijn.

  • Probeer met elkaar af te wisselen
  • Maak een planning en spreek met elkaar af wie welke zaken regelt voor het overlijden
  • Regel zaken voor thuis (oppas, verlof werk)
  • Zorg goed voor uzelf!

Nagesprek

Als een patiënt komt te overlijden tijdens de IC-opname is dat vaak een zeer ingrijpende gebeurtenis. Artsen en verpleegkundigen proberen familie en naasten daarbij zo goed mogelijk te begeleiden. Het komt vaak voor dat later, als er op deze gebeurtenis wordt teruggekeken, er nog vragen blijken te zijn en dat de familie en naasten behoefte hebben om met ons terug te zien op wat er allemaal gebeurd is. Wij bieden de mogelijkheid tot een gesprek met een van onze IC-artsen die bij de behandeling betrokken was. Hiervoor ontvangt de contactpersoon 6 weken na het overlijden een uitnodiging.

Sluit de enquête